DK
| LOGIN
Free shipping!
Free shipping!
Free shipping!
Free shipping!
×
 

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser og kundeinformationer

I. Handelsbetingelser

§ 1 Grundlæggende bestemmelser

(1) De følgende handelsbetingelser gælder for alle aftaler, som du indgår med os som udbyder (Fleurs de Paris Deutschland GmbH) via internetsiden https://www.fleursdeparis.dk/. Såfremt intet andet er aftalt, anerkendes eventuelle separate betingelser ikke.

(2) En forbruger defineres af de herunder nævnte bestemmelser som enhver naturlig person, der indgår en aftale af årsager, der hovedsageligt er af hverken kommerciel eller selvstændigt erhvervsdrivende karakter. En erhvervsdrivende er enhver fysisk eller juridisk person, personselskab med retten til at indgå aftaler, som ved indgåelsen af en gyldig aftale, agerer som led i sin selvstændige erhvervsmæssige eller handelsmæssige virksomhed.

§ 2 Indgåelse af aftalen

(1) Aftalens genstand er salg af varer.

(2) Allerede ved offentliggørelsen af det enkelte produkt på vores internetside, afgiver vi et bindende tilbud til dig om indgåelsen af en aftale til de betingelser, der er angivet i forbindelse med beskrivelsen af varen.

(3) Aftalen indgås via online-indkøbskurvsystemet på følgende måde:
Varerne, som du har til hensigt at købe, lægges i »indkøbskurven«. Via den tilsvarende knap i navigationsbjælken, kan du hente din »indkøbskurv«, og kan til enhver tid foretage ændringer her.
Efter at siden "Kasse" hentes, og de personlige data, samt betalings- og forsendelsesbetingelserne er blevet indtastet, vises efterfølgende alle bestillingsdata endnu engang på bestillingsoversigten.
Såfremt du som betalingsmåde anvender et system med øjeblikkelig betaling (f.eks. PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, Postpay, Sofort), bliver du i vores onlineshop enten ført til bestillingsoversigtssiden eller bliver først ført til udbyderens internetside.
Hvis du føres videre til et system med øjeblikkelig betaling, skal du dér foretage de tilsvarende valg og indtastninger af data. Afsluttende ledes du tilbage til vores onlineshop på bestillingsoversigtssiden.
Før bestillingen afsendes har du muligheden for, endnu engang at kontrollere alle dine angivelser, at ændre dem (også via funktionen „tilbage" på internetbrowseren) eller at afbryde købet.
Med forsendelsen af bestillingen via knappen »køb«, erklærer du retsbindende en accept af tilbuddet, hvorigennem aftalen er indgået.

(4) Dine forespørgsler vedr. udarbejdelsen af et tilbud er ikke bindende for dig. Vi udarbejder hertil et bindende skriftligt tilbud (f.eks. pr. e-mail), som du kan acceptere i løbet af 5 dage.

(5) Afviklingen af bestillingen og overførslen af alle nødvendige informationer i forbindelse med indgåelsen af aftalen sker delvis automatiseret pr. e-mail. Du skal derfor sikre, at den e-mailadresse, som du har gemt hos os, også stemmer, således af modtagelsen af e-mails teknisk er sikret, og specielt ikke stoppes gennem et SPAM-filter.

§ 3 Individuelt udfærdigede varer

(1) Du stiller de for den individuelle udfærdigelse af varer nødvendige informationer, tekster eller filer til rådighed for os over online-bestillingssystemet eller pr. e-mail senest øjeblikkeligt efter indgåelsen af aftalen. Vores krav til deres form skal følges.

(2) Du forpligter dig til, ikke at sende data med indhold med rettigheder, som ejes af tredjepersoner (særligt ophavsrettigheder, navnerettigheder, mærkerettigheder) eller som er imod gældende lovgivning. Du overtager udtrykkeligt ansvaret for alle i denne sammenhæng gældende krav fra tredjepersoner. Dette angår også udgifterne til retsbistand, som kunne opstå i denne sammenhæng.

(3) Vi foretager ingen undersøgelse af indholdets retslige gyldighed af de tilsendte data, og står ikke til ansvar for fejl.

§ 4 Særlige aftaler vedrørende tilbudte betalingsmåder
(1) Kreditvurdering såfremt vi leverer varen før betaling, f.eks. ved betaling på regning eller træk fra konto, forbeholder vi os retten til evt. at indhente en kreditvurdering på basis af en matematisk statisktisk metode ved at videregive data til Creditreform Berlin Brandenburg Wolfram KG, Karl-Heinrich-Ulrichs-Str. 1, 10787 Berlin. Vi forbeholder os retten til, på baggrund af kreditvurderingen, at afvise din valgte betaling på regning eller træk fra konto.

§ 5 Tilbageholdelsesret, ejendomsforbehold
(1) En tilbageholdelsesret kan kun udøves, såfremt der er tale om krav fra det samme aftaleforhold.

(2) Varen forbliver vores ejendom, indtil den fuldstændige betaling af købsprisen.

(3) Hvis du er erhvervsdrivende, gælder desuden følgende:/p>

a) Vi forbeholder os ejendomsretten for varen, indtil den fuldstændige udligning af alle fordringer fra den løbende forretningsforbindelse. Før overgangen af ejendomsretten af forbeholdsvaren, er pantsættelse eller en sikkerhedsstillelse ikke tilladt.

b) Du kan videresælge varen inden for rammerne af en ordentlig forretningsgang. I dette tilfælde fratræder du allerede nu alle fordringer på fakturabeløbet, som udspringer til dig ved videresalget, til os, og vi accepterer fratrædningen. De er stadigvæk forpligtet til inddragelse af fordringen. Såfremt du ikke kan efterkomme dine betalingsforpligtelser ordentligt, forbeholder vi os retten til, selv at inddrage fordringen.

c) Ved forbindelse og blanding af forbeholdsvarer, erhverver vi medejerskabet af den nye genstand i forhold til fakturabeløbet på forbeholdsvaren til de andre forarbejdede genstande på forarbejdningstidspunktet.

d) Vi forpligter os til, på dit forlangende at frigive til os stillede sikkerheder, når den realiserbare værdi på vores sikkerheder for fordringen, der sikres, overstiger med mere end 10%. Valget af sikkerheder, der skal frigives, foretages af os.

§ 6 Garanti
(1) Der gælder de lovmæssige garantibestemmelser.

(2) Som forbruger bliver du bedt om, ved leveringen omgående at kontrollere varen for fuldstændighed, tydelige mangler og transportskader, og informere os og speditøren herom hurtigst muligt. Hvis du ikke efterkommer dette, har det ingen følger for det lovmæssige garantikrav.

(3) Såfremt du er erhvervsdrivende, gælder afvigende fra de foregående garantibestemmelser:

a) Som genstandens beskaffenhed gælder kun vores egne angivelser og produktbeskrivelsen fra producenten som aftalt, dog ikke anden reklame, offentlig lovprisning og ytringer fra producenten.

b) Ved mangler yder vi efter vores valg garanti ved en udbedring eller efterlevering. Hvis afhjælpen af manglerne slår fejl, har du valget mellem et nedslag eller en annullering af aftalen. Afhjælpen af manglerne regnes for resultatløs, hvis andet forsøg viser sig som fejlslået, med mindre genstandens eller manglens tilstand, eller andre omstændigheder resulterer i noget andet. I tilfælde af en udbedring skal vi ikke bære de forhøjede omkostninger, som er opstået ved, at varen er anbragt til et andet stede end opfyldelsesstedet, såfremt opfyldelsen ikke modsvarer den tilsigtede brug af varen.

c) Garantifristen gælder er år fra leveringen af varen. En forkortelse af fristen gælder ikke:

– for skader, der føres tilbage til vores tilregnelige skyld, på liv, krop eller sundheden, og ved andre forsættelige eller groft uagtsomme skader;
– såfremt vi svigagtigt har fortiet manglerne, eller har overtaget en garanti for tingens beskaffenhed;
– ved ting, son iht. deres normale anvendelsesform er blevet brugt i et bygningsværk, og har forårsaget mangler på dette;
– ved retsmæssige tilbagetagningskrav, som du har i forbindelse med mangelrettigheder mod os.

§ 7 Lovvalg, opfyldelsessted, værneting

(1) Der gælder den tyske lovgivning. For forbrugere gælder dette lovvalg kun, såfremt tvingende bestemmelser hos lovgivningen i den stat, som regnes for forbrugerens normale opholdssted yder en bedre beskyttelse (begunstigelsesprincippet).

(2) Opfyldelsessted og retsinstans for alle aftaler er firmasædet, såfremt ordregiver ikke er forbruger, men er købmand i henhold til handelslovbogen, en juridisk person i offentlig ret eller en offentlig-retslig særformue. Det samme gælder, hvis du ikke har noget almindeligt værneting i Tyskland eller EU, eller hvis din bopæl eller normale opholdssted ikke er kendt på klagens tidspunkt. Beføjelsen til, også at tilkalde et lovsted på et andet værneting, forbliver uberørt af dette.

(3) Bestemmelserne i FN's købsret finder ingen anvendelse.


II. Kundeinformationer

1. Sælgerens identitet

Fleurs de Paris Deutschland GmbH
Egellsstraße 21
13507 Berlin
Tyskland

Telefon: +49 30 12084350 (Man-fre, kl. 10-18)
E-mail: info@fleursdeparis.dk

Alternativ tvistbilæggelse: EU-Kommissionens platform til bilæggelse af online-tvister uden om domstolene. Denne kan hentes under http://ec.europa.eu/odr.
Vi er ikke parate til at deltage i tvister ved et forbrugerklageorgan.

2. Informationer vedr. indgåelse af aftalen

De tekniske skridt til indgåelsen af aftalen, selve aftaleindgåelsen, og mulighederne for rettelser sker iht. de fastsatte bestemmelser »Indgåelse af aftalen" i vores handelsbetingelser (Del I.).

3. Aftalesprog, opbevaring af aftalens tekst

3.1. Aftalesproget er tysk.

3.2. Aftalens fuldstændige tekst bliver ikke gemt af os. Før afsendelsen af bestillingen via vores online - indkøbskurvsystem kan du udskrive aftalens data vha. printfunktionen i browseren eller sikre dem elektronisk. Efter modtagelsen af din bestilling hos os, modtager du fra os endnu engang bestillingsinformationerne, de lovmæssige bestemmelser vedr. fjernsalgsaftaler, og vores handelsbetingelser pr. e-mail.

3.3. Ved forespørgsler om tilbud udenfor online-indkøbskurvsystemet får du tilsendt alle aftaledata inden for rammerne af et bindende tilbud i tekstform, f.eks. pr. e-mail, som du da kan udskrive eller sikre elektronisk.

4. væsentlige kendetegn ved varen eller tjenesteydelsen

De væsentlige kendetegn ved varen og/eller tjenesteydelsen fremgår af det pågældende tilbud.

5. Priser og betalingsbestemmelser

5.1. De i de enkelte tilbud anførte priser og forsendelsesomkostninger udgør de samlede priser. De omfatter alle dele af priserne, herunder alle medregnede skatter.

5.2. De beløbne forsendelsesomkostninger indgår ikke i købsprisen. De skal hentes via den tilsvarende betegnede knap på vores internetside, eller hos det enkelte tilbud, og bliver i løbet af bestillingsprocessen vist separat, og skal betales af dig alene, såfremt der ikke er givet lovning om fri forsendelse.

5.3. Sker leveringen i lande udenfor EU, kan der opstå udgifter for os i et urimeligt omfang, som f.eks. told, skatter eller pengeoverførselsgebyrer (overførsels- og vekselgebyrer hos kreditinstitutterne), som skal bæres af dig. Opståede udgifter til pengeoverførsel skal også bæres af dig i tilfælde af, at leveringen sker i et EU-land, men hvor betalingen blev foranlediget uden for EU.

5.4. De betalingsmåder, som står til rådighed for dig, findes på de tilsvarende betegnede knapper på vores internetside, eller fremgår af det enkelte tilbud.

5.5. Såfremt det ikke er angivet hos den enkelte betalingsmåde, skal alle aftalens krav om betaling opfyldes øjeblikkeligt.

6. leveringsbetingelser

6.1. leveringsbetingelserne, leveringstidspunktet og evt. eksisterende leveringsbegrænsninger findes under den tilsarende betegnede knap på vores internetside eller fremgår af det enkelte tilbud.

6.2. Såfremt, at du er en forbruger, er det lovmæssigt bestemt, at risikoen ved tilfældig undergang eller tilfældig forværring af den købte genstand under forsendelsen, først overgår til dig ved overgivelsen af varen, uafhængigt af, om forsendelsen var forsikret eller ej. Dette gælder ikke, hvis du selvstændigt har udpeget en anden, end en af virksomheden nævnte transportfirma, eller en anden bestemt person til udførelsen af forsendelsen.

Hvis du er erhvervsdrivende, sker levering og forsendelse på eget ansvar

7. Lovbestemt hæftelse for mangler

Hæftelsen for mangler retter sig imod bestemmelserne under »Garanti" i vores handelsbetingelser (Del I).
Disse handelsbetingelser og kundeinformationerne er blevet udfærdiget af juister med speciale i IT-lovgivning fra det tyske forhandlerforbund, og er underlagt en stadig kontrol af deres lovkonformitet. Händlerbund Management AG garanterer for teksternes retssikkerhed, og hæfter i tilfælde af skriftlige advarsler. Du finder yderligere informationer under:

https://www.haendlerbund.de/­agb-service..

sidste aktualisering: 24.05.2018

    Betaling og forsendelse.


Find us on

Her kan du tilmelde dig vores newsletter

Forud-
betaling

FLEURS DE PARIS
DEUTSCHLAND GMBH

Postadresse:
Egellsstraße 21
13507 Berlin

info@fleursdeparis.dk